Åben fra 1. april til 1. november

ForsideInfo Kig ind Opslagstavle Udstilling Hvad er detMuseet HistorieHistorisk arkiv


 

Vedtægter

for

Videbæk Egnsmuseum

 

§1

Foreningens navn er ”Videbæk Egnsmuseum”.

Foreningen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune.

§2

Foreningens formål er at erhverve, eje eller leje ejendommen del af matr. Nr. 3 b, Vorgod by, Vorgod, med påstående bygninger, beliggende Kongevejen 38, Vorgod-Barde med grundareal 3 ha 1580 m2, heraf vej 660 m2 og påstående bygninger og i den pågældende ejendom etablere og indrette Videbæk Egnsmuseum.

Egnsmuseet har modtaget Nora og Marinus Sørensens samling, og den er grundstammen i det nye museum.

Museumsforeningen skal endvidere have til opgave at indsamle, registrere og bevare historiske materialer, og at gøre det tilgængelig for offentligheden.

Foreningen skal endvidere søge at skabe interesse omkring museets virke og at styrke interessen for bevarelse af vor kulturarv og for forskning og udbredelse af kendskab til denne.

§3

Som medlem af foreningen kan optages enkeltpersoner, selskaber, institutioner og foreninger. Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til formanden eller et andet medlem af bestyrelsen.

Udtræden af foreningen sker efter meddelelse til formanden og med virkning fra udløbet af et regnskabsår. Et medlem, som ikke har indbetalt kontingent efter påkrav inden det pågældende regnskabsårs udløb, betragtes som udtrådt af foreningen.

§4

Medlemskontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen for hvert regnskabsår, og bestyrelsen fastsætter tidspunktet for kontingentets opkrævning og betaling.

Intet medlem hæfter for foreningens forpligtelser. Foreningen hæfter alene med foreningens formue.

§5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlinger skal afholdes i Ringkøbing-Skjern kommune. Medlemskab af foreningen giver ret til fremmøde ved foreningens generalforsamlinger og foreningens arrangementer.

Hvert medlem har én stemme og ægtefælle/samlever har én stemme.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i tiden mellem den 15. marts og 31. maj.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1.     Valg af dirigent

2.     Bestyrelsens beretning.

3.     Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse.

4.     Forslag fra medlemmer

5.     Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6.     Valg af 2 revisorer

7.     Eventuelt

Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før den ordinære generalforsamling for at blive optaget på dagsordenen for det pågældende år.

Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling, stemmeafgivningen og dens resultat.

På generalforsamlingen kan stemmes ifølge skriftlig fuldmagt, men ingen kan ifølge fuldmagt repræsentere mere end i alt 2 stemmer.

Beslutningerne træffes ved simpelt flertal.

Til gyldig vedtagelse af beslutning om vedtægterne kræves simpelt flertal. Til vedtagelse af forslag om opløsning af foreningen kræves dog, at mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen og at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Er 2/3 af medlemmerne ikke repræsenteret, men forslaget er vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkaldes til en ny generalforsamling med 14 dages varsel, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor mange medlemmer der er mødt.

§6

Generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel, enten bekendtgørelse i et lokalt dagblad, i Videbæk Spjald Avis eller gennem udsendelse af skriftlig indkaldelse til hvert medlem.

§7

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen træffer beslutning herom, eller når 25 % af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.

§8

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf de 6 vælges af generalforsamlingen og 1 udpeges af Ringkøbing-Skjern byråd.

Valg til bestyrelsen sker for 3 år af gangen, således at der hvert år afgår 2 medlemmer, om nødvendigt efter lodtrækning. Ringkøbing-Skjern byråd fastsætter valgperioden for det bestyrelsesmedlem, som vælges af byrådet.

§9

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen varetager foreningens interesse udadtil og indadtil.

Det påhviler bestyrelsen at føre tilsyn med de i foreningen ansatte personer.

Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Ved salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal indeholde dagsorden. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres et beslutningsreferat, der underskrives af formanden, næstformanden og referenten. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal.

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§10

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

§11

Regnskabet revideres af de 2 af generalforsamlingen valgte revisorer, der skal vælges uden for bestyrelsens kreds. Revisorerne kan til enhver tid forlange indsigt i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning. Kassereren fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri. Kassereren udarbejder årsregnskabet.

§12

Hvis foreningen opløses, skal foreningens midler fordeles til kulturhistoriske formål i Ringkøbing-Skjern kommune og i overensstemmelse med Ringkøbing-Skjern Byråds beslutning.

 

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 21. maj 2014.